Slideshow image


 

For Advance Registration & Details, Contact us:

Haridwar Office: Pujya Shri Chhaganbapa Smarak Bhavan, R.B Jessaram Marg, Haridwar (Uttaranchal) - 249 401.Telephone : 01334-227153 / 224668, E-mail : shgdt_hwr@yahoo.co.in, shgdt.hwr@gmail.com 

Mumbai Office: E-5, Taj Building, 3rd Floor,210, D. N. Road, Fort,Mumbai - 400 001,Telephone : 022-2201 6964,E-mail :  shgdt.hwr@gmail.com. Time : Mon to Fri 11AM to 5PM, Saturday 11AM to 2PM.